نقشه طرح جامع ماهدشت که اراضی شرکت سنگرسازان نور با کاربری مسکونی در آن مصوب گردیده است .