مصوبه کمیسیون ماده پنج استانداری البرز در مورد طرح آماده سازی (۹۲/۱۲/۷)