مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ساختاری شهر ماهدشت (۹۰/۱۱/۳۰)