مصوبه اصلاحیه طرح آماده سازی در کمیسیون ماده پنج استانداری البرز (۹۳/۱۱/۱)