رای کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری مبنی بر غیر موات بودن اراضی