تفاهم نامه ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن

تفاهم نامه ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن بین شرکت سنگرسازان نور و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز منعقد گردید.