ابلاغ کمیسیون ماده پنج استانداری البرز توسط شهرداری ماهدشت به اداره ثبت اسناد و املاک شهریار جهت تجمیع و تفکیک و پلاکها

ابلاغ کمیسیون ماده پنج استانداری البرز توسط شهرداری ماهدشت به اداره ثبت اسناد و املاک شهریار

ابلاغ کمیسیون ماده پنج استانداری البرز توسط شهرداری ماهدشت به اداره ثبت اسناد و املاک شهریار جهت تجمیع و تفکیک و پلاکها ارسال شد.