پیامک شماره 29

عضو محترم پروژه راشته ماهدشت کرج با سلام، نظر به اینکه جنابعالی در اولویت 1 الی 2200 می باشید و طی تماس تلفنی جهت انتخاب قدرالسهم خود

در قطعات مسکونی به شما اعلام گردیده لذا مجدداً به اطلاع می رساند چنانچه تا مورخ 20/10/1400 اقدامی ننمائید اولویتهای تا 3000 می توانند جایگزین شما در قسمت مسکونی گردند و بدین ترتیب شما در مرحله بعدی واگذاری قرار خواهید گرفت. در این صورت هیچگونه اعتراضی از شما پذیرفته نمی شود.

با تشکر

شرکت سنگرسازان نور


چاپ