اخبار شرکت

واگذاری و انتقال سند مالکیت تک برگ

انتقال سند و واگذاری مالکیت اعضا پروژه ماهدشت

گزارشی از پیشرفت پروژه ماهدشت

گزارشی از پیشرفت پروژه ماهدشت

نظر به اینکه کارهای مثبتی در روند پیگیری پروژه راشته ماهدشت انجام شده است بر خود فرض دانستیم که اطلاعاتی خلاصه را به سمع و نظر برادران و خواهران محترم سرمایه گذار در پروژه راشته ماهدشت برسانیم و از اینکه دیر اطلاع رسانی شده است پوزش می طلبیم.